POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Carly.pl Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznejwe Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000539004, NIP: 8943059241, REGON: 360657965, kapitał zakładowy: 98 400,00 zł (w pełniopłacony).
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środkitechniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższegostopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem UrzęduOchrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należykierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica. W treści Zgłoszenianależy w sposób wyraźnywskazać:
  • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia
  • przedstawić swoje żądania oraz podstawęprawną tych żądań,
  • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  • mię i nazwisko – w celu korzystania z Usług naszego Serwisu internetowego będąPaństwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizowaćusługi oraz abyśmy mieli możliwośćkontaktu z Państwem
  • numer telefonu – zdarza się,że dzwonimy do Państwaw celu w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie;
  • adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową kilka razy w miesiącu
  • NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorcówdziałających w naszym Serwisie,
  • Marka, model oraz numer rejestracyjny pojazdu
 5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:
  • w celu skontaktowania się z nami bez rejestracji w Serwisie,
  • w celu rejestracji Państwa w naszej bazie, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwićPaństwu w przyszłości korzystanie z usług w ramach naszego Serwisu internetowego,
  • w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
 6. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane,dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu
 7. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniaćinformacje i dane o sobie w zakresie określonymtreściąniniejszej Polityki prywatności.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nasząfirmęjako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które sąniezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 9. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym.Dane osobowe mogąbyć przetwarzane przez okres dłuższyniż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązeknałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa,którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 10. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwatrzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 12. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą,mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. Dane osobowe mogąbyć powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającymumowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmyprowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  • świadczącymusługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  • świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które sąniezbędnedo bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
 14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, żemają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsząkopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległyzmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiłażadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te sąnieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO - innymi słowymają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmyPaństwa dane o konieczności ich usunięcia.Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostałosiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych byławyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,
   • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo,że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszępamiętać,że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • są Państwo osobą poniżej 13. roku życia,
 16. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała),jeżeli:
  • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  • uważają Państwo,że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo,abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
  • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
  • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem
 17. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwadanych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 18. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 19. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
 20. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwoże przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 21. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mająPaństwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolnościw ypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązaniasię z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  • przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 22. Jeżeli chcą Państwoskorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
 23. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwajest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżelima to zastosowanie - PUODO.
 24. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatnościz powyższymi przepisami, pierwszeństwomają te przepisy.