Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Pomysłodawcą, organizatorem oraz właścicielem Serwisu Flotify.pl jest Carly.pl Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica,wpisanądo Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000539004, zwanego w dalszej części Regulaminu Administratorem.
 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis Flotify.pl
 3. Definicje:
  • Administrator (Flotify.pl) – Carly.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, który świadczy usługi drogąel ektroniczną poprzez udostępniania platformy umożliwiającej zarządzanie flotą pojazdów
  • Serwis – serwis internetowy, o charakterze zamkniętym (wymagający rejestracji) prowadzony przez Administratora, służący do zarządzanie flotą pojazdów według wybranych kryteriów przez Użytkownika,dostępny pod adresem www.flotify.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującetakże osoba fizyczna posiadającao graniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, polegających na udostępnieniu narzędzia do zarządzania flotą pojazdów,
  • Formularz rejestracji – dostępny na Serwisie flotify.pl formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  • Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w serwisie flotify.pl na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się,umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, chroniony unikalnąnazwą (login) i hasłem,
 4. Usługi świadczone drogąel ektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:
  • prowadzenia Konta na Portalu,
  • prowadzenia Newslettera,
 5. Administrator świadczyusługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu flotify.pl znajdującego się na stronie www. flotify.pl.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwomają te przepisy.
 7. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnieza pośrednictwem Serwisu flotify.pl na stronie internetowej www. flotify.pl w formie, która umożliwiajego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu flotify.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżyciaspołecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz innych dokumentach, stanowiącychintegralnączęść niniejszego Regulaminu, jeżeli dokumenty te będązawierałyodpowiednie postanowienia w tym przedmiocie..
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Serwisie flotify.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 6. Użytkownik możez głaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] wszelkie treści i działania,które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Do korzystania z Serwisu flotify.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 1GHz, 1024MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1028x720 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 11) lub Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a takżeklawiatura lub inne urządzenie wskazujące,umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG

 1. Usługiświadczone przez Administratora za pośrednictwemstrony internetowej Serwisu flotify.pl www.flotify.pl sądostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Administrator świadczy na rzecz UżytkownikaUsługipolegające na:
  • możliwości utworzenia Konta na Serwisie,
  • zarządzanie informacjami nt. posiadanej floty pojazdów
 3. Rozpoczęcie świadczenia usług Użytkownikowi następuje z chwilą prawidłowego utworzenia.

I. UTWORZENIE KONTA:

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora jest prawidłowe dokonanie rejestracji przez Użytkownika..
 2. Rejestracja na Serwisie flotify.pl jest bezpłatna.Użytkownik może dokonać rejestracji za pomocą Formularza rejestracji udostępnionego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Dokonując rejestracji w sposób, o którym mowa w pkt I. 2 niniejszego paragrafu, koniecznie jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych:
  • adresu e-mail,
 4. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, zarówno Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Użytkownikdokonując rejestracji na Serwisie oświadcza,iż jest uprawnieni do zawarcia Umowy, a podane przez nich dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie zarówno Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o nich Administratora.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwemadresu e-mail (login) i hasła.
 7. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Administrator ma prawo usunąć wszystkie Konta danego Użytkownika.

II. KONTO UŻYTKOWNIKA:

 1. Indywidualne Konto Użytkownikaumożliwia m.in.:
  • samodzielne dodawanie pojazdów
  • samodzielne zarządzaniewprowadzonąflotą pojazdów

II. KONTO UŻYTKOWNIKA:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta lub pozbawienia podmiotu statusu Użytkownika i rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku:
  • naruszenia lub stworzenia sytuacji zagrożenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu.
  • jakiegokolwiek działania, które w opinii Administratora możezostać uznane za niewłaściwe,ewentualnie szkodliwe zarówno dla niego jak i dla innego Użytkownika.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta na Serwisie flotify.pl jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika
 3. Umowa możezostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym momencie poprzez:
  • Usunięcie Konta,
  • przesłanie informacji o rezygnacji za pomocąformularza kontaktowego dostępnego pod adresem URL: www. flotify.pl/kontakt
  • bądź poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: [email protected]

§ 4. REKLAMACJA.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację,jeżeli Usługi przewidziane w § 1 pkt. 4 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik powinien dokonać po ich stwierdzeniu.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należykierowaćdrogąelektroniczną za pośrednictwemwiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected]
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagająuzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającegoreklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 7. Termin odpowiedzi Administratora na reklamację wynosi 21 dni. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie nie oznacza uznania reklamacji.
 8. Powyższy zapis, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).Tym samym Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) powoływanej uprzednio ustawy.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Użytkownik,wypełniając Formularz rejestracji oraz zakładając Konto, proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczeniausług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: [email protected]
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczeniaUsług.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu flotify.pl.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie flotify.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie flotify.pl bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu flotify.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczone dane, treści oraz materiały, w związku z czym obowiązanisą do dbania o bezpieczeństwo danych dostępowych swojego Konta.
 2. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Administratora na własnąodpowiedzialność.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nie prawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez wskazane wyżej podmioty warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Z uwagi na fakt, iż Administrator występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej Serwisu pozwalającego zarządzać flotą pojazdów oraz że Administrator nie uczestniczy w faktycznej realizacji Usług, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże Usług nie ponosi odpowiedzialności za realizację za to, że Użytkownik zrezygnował z zawarcia umowy oraz ewentualnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na rzecz Użytkownika.
 5. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że Serwis flotify.pl będzie wolny od błędów lub, żedostęp do niego będzie ciągły lub nieprzerwany.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem w szczególności, za:
  • wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika
  • przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych,
  • niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu Usług z powodu spraw niezależnych od Administratora.
  • niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu Usług z powodu spraw niezależnych od Administratora.
 7. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu flotify.pl. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialnościza straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usługświadczonych przez Serwis flotify.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązujesię do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywałysię w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.flotify.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, możezaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwościpolubownego rozwiązania sporu, Sądemwłaściwym do rozpatrywania sporu jest Sądwłaściwy dla siedziby Administratora.
 6. Przepisu powyższego nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakżew przypadku braku możliwości polubownego rozwiązaniasporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021 roku.